Λ

Libor: Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση του το ελβετικό φράγκο.

 

LTV: Το ποσοστό της εμπορικής αξίας του ακινήτου το οποίο χρηματοδοτείται από το δάνειο. Το ποσοστό αυτό, καθώς και η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου είναι χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το επιτόκιο δανεισμού.

Μ

Μέγιστο/Ελάχιστο Ποσό Δανείου: Το μέγιστο και το ελάχιστο κεφάλαιο δανεισμού, ανεξαρτήτως της αξίας του ακινήτου

Μέγιστη/ Ελάχιστη Διάρκεια Αποπληρωμής: Η μέγιστη/ελάχιστη διάρκεια αποπληρωμής (σε έτη) που μπορεί να ορίσει ο δάνειο λήπτης κατά τη σύναψη του δανείου.

Μερική Πρόωρη Εξόφληση ή Πρόωρη Αποπληρωμή: Η πρόωρη καταβολή ποσού, μεγαλύτερου από την εκάστοτε οφειλόμενη δόση αλλά μικρότερου από το 100% του οφειλόμενου κεφαλαίου του δανείου, με την οποία εξοφλείται μερικώς το δάνειο.

Μη Ανατοκιζόμενος Τόκος: Τόκος επί των ανεξόφλητων συμβατικών τόκων, μέχρι την ημερομηνία εξόφλησής τους.

Ν

Νομικά έξοδα: Η αμοιβή του δικηγόρου για: 1) τον έλεγχο τίτλων του ακινήτου στο Υποθηκοφυλακείο ή/και Κτηματολογικό Γραφείο, 2) την παράστασή του κατά την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας, 3) σε περίπτωση λήψης στεγαστικού δανείου την παράστασή του ενώπιον του δικαστηρίου κατά τη διαδικασία εγγραφής της προσημείωσης υποθήκης καθώς και 4) την παράστασή του ενώπιον του δικαστηρίου μετά την ολοσχερή εξόφληση του δανείου, κατά τη διαδικασία εξάλειψης της προσημείωσης.

Ο

Οικοδομική Γραμμή: είναι το όριο οικοδομικού τετραγώνου που ορίζεται από το ρυμοτομικό σχέδιο προς την πλευρά του κοινόχρηστου χώρου, έως το οποίο επιτρέπεται η δόμηση.
Η νοητή τελική γραμμή, της εξωτερικής τοιχοποιίας του κτίσματος. Από αυτήν και «μέσα», μπορούμε να τοποθετήσουμε το κτίσμα μας.

Οικόπεδα "εκτός σχεδίου": Ο χωρισμός ενός οικοπέδου σε περισσότερα μικρότερα οικόπεδα. Η κατάτμηση ενός οικοπέδου επιτρέπεται όταν. τα δημιουργούμενα μικρότερα οικόπεδα είναι όλα άρτια και οικοδομήσιμα σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Το Σχέδιο Πόλης κάθε περιοχής, έχει όρια, μέσα στα οποία ισχύει το πόσα τ.μ. ακινήτου μπορεί να κτίσει κάποιος- (Σ/Δ). Μετά από αυτά, συνήθως δημιουργείται και μία επόμενη «ζώνη» (συνήθως 500μ.) με ακτίνα γύρω από το Σχέδιο Πόλης. Σε αυτήν ισχύουν κάποιοι από τους Όρους Δόμησης της Πόλης και κάποιοι όχι. («Εντός Ζώνης»). Στην συνέχεια βρισκόμαστε στα «Εκτός Σχεδίου» Πόλης, όπου συνήθως στα 4.000 τμ. γης επιτρέπεται να κτισθούν 200τμ. συν 10% τετραγωνικών μέτρων κτηρίου ανά επόμενο στρέμμα. Κατά παρέκκλιση, αν το αγρόκτημα «εφάπτεται της ασφάλτου», μπορούμε να κτίσουμε σε 2.000τμ τα 200τμ κτηρίου, συν 10% ανά επόμενο στρέμμα γης.

Ολική Πρόωρη Εξόφληση ή Πρόωρη Αποπληρωμή: Η πρόωρη καταβολή του συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου του δανείου, η οποία επιφέρει την πλήρη εξόφληση του δανείου.

Ονομαστικό Επιτόκιο: Το βασικό επιτόκιο που αναγράφεται στη σύμβαση του δανείου. Στο επιτόκιο αυτό προστίθεται η εισφορά του Ν. 128/75 (0.12%).

Οριζόντια Ιδιοκτησία: Η διηρημένη κατ' όροφο ή κατά μέρος ορόφου ιδιοκτησία επί ενός οικοδομήματος. Πρόκειται για ανεξάρτητη ιδιοκτησία, η οποία καταλαμβάνει το σύνολο ή μέρος ορόφου ενός κτίσματος, και η οποία χαρακτηρίζεται από διαφορετικό ιδιοκτησιακό ή/και νομικό καθεστώς έναντι των λοιπών ιδιοκτησιών του ιδίου κτίσματος. Ο κύριος (ιδιοκτήτης) της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας έχει ποσοστό κυριότητας και επί των κοινοχρήστων χώρων του οικοδομήματος και επί του οικοπέδου. Οριζόντιες ιδιοκτησίες ενός οικοδομήματος είναι τα διαμερίσματα, οι αποθήκες και οι κλειστές θέσεις στάθμευσης.

Όροφοι Κτιρίων: Ως βάση μέτρησης των ορόφων ενός κτιρίου λαμβάνεται το υπόγειο, έτσι όπως αυτό κατά νόμο ορίζεται. Μετά το υπόγειο ακολουθούν ισόγειο, Α' όροφος, Β ' όροφος, κ.λπ. Όταν κτίριο βρίσκεται σε οικόπεδο με κλίση, το οποίο έχει πρόσοψη σε ένα δρόμο, ο καθορισμός των ορόφων όλων των οριζόντιων ιδιοκτησιών γίνεται με βάση την αφετηρία μέτρησης των ορόφων (υπόγειο) στο δρόμο αυτό. Κάτω από τη στάθμη του υπογείου όλοι οι χώροι που τυχόν δημιουργούνται θεωρούνται και αυτοί υπόγειοι. 'Οταν κτίριο βρίσκεται σε οικόπεδο με κλίση, το οποίο έχει πρόσοψη σε δύο δρόμους, ο καθορισμός των ορόφων των οριζόντιων ιδιοκτησιών που έχουν πρόσοψη στον κάθε δρόμο γίνεται με βάση την αφετηρία μέτρησης των ορόφων (υπόγειο) στο δρόμο αυτό, ενώ των οριζόντιων ιδιοκτησιών που έχουν πρόσοψη και στους δύο δρόμους γίνεται με βάση την αφετηρία μέτρησης των ορόφων (υπόγειο), στο δρόμο με τη χαμηλότερη στάθμη. Οριζόντια ιδιοκτησία που δεν έχει πρόσοψη σε δρόμο και βρίσκεται κάτω από τη στάθμη υπόγειας οριζόντιας ιδιοκτησίας, θεωρείται και αυτή υπό- γειο. Όταν Επαγγελματική Στέγη έχει είσοδο και μία πρόσοψη στο ισόγειο, θεωρείται ισόγεια, έστω και αν έχει και άλλη ή άλλες προσόψεις σε δρόμους που βρίσκονται σε διαφορετικά, λόγω κλίσεως του εδάφους, επίπεδα.

Π

Περιθώριο Επιτοκίου: Είναι το ποσοστό που προσθέτει η τράπεζα στη βάση επιτοκίου (Euribor, Libor, ΕΚΤ) για τη διαμόρφωση του κυμαινόμενου επιτοκίου

Περίοδος Δανείου: Η χρονική περίοδος εντός της οποίας ο δανειζόμενος θα πρέπει να καταβάλλει στον Δανειστή (Τράπεζα) το κεφάλαιο του δανείου και τους τόκους που αναλογούν σ' αυτό.

Περίοδος Χάριτος: Η χρονική περίοδος που επιτρέπει η τράπεζα στο δανειολήπτη να μην εξοφλεί τις συμφωνημένες δόσεις του δανείου.
Ουσιαστικά η περίοδος χάριτος καθυστερεί την καταβολή της πρώτης δόσης αποπληρωμής του δανείου.
Η περίοδος χάριτος μπορεί να είναι άτοκη ή έντοκη. Εάν η περίοδος χάριτος είναι έντοκη, τότε ο δανειολήπτης εξοφλεί μόνο τους τόκους οι οποίοι αντιστοιχούν στην περίοδο χάριτος, χωρίς να μειώνεται το κεφάλαιο. Μετά το πέρας της περιόδου χάριτος αρχίζει η εξόφληση των τοκοχρεωλυτικών δόσεων

Πιστοληπτική Ικανότητα: Η εκτίμηση της ικανότητας του δανειολήπτη να αποπληρώσει το στεγαστικό δάνειο με βάση τους όρους του δανείου. Συνήθως, οι παράγοντες που αξιολογεί η τράπεζα για να αποφασίσει την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη είναι τα οικονομικά, επαγγελματικά, περιουσιακά και οικογενειακά του στοιχεία, καθώς και το πιστωτικό του ιστορικού.
Εάν η τράπεζα κρίνει την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη ανεπαρκή για τη χορήγηση του δανείου, τότε μπορεί είτε να αρνηθεί τη χορήγηση του δανείου, είτε να απαιτήσει την παροχή επιπλέον εγγυήσεων, όπως ενός εγγυητή, ή ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων.

Πλήρης Κυριότητα: Όταν η ψιλή κυριότητα και η επικαρπία ανήκουν σε ένα πρόσωπο. Δηλαδή το πρόσωπο αυτό έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το ακίνητο και να κερδίσει από αυτό ή ακόμη και να το πουλήσει μόνος του. Επίσης είναι υπόχρεος για την καταβολή των φόρων.
O έχων πλήρη κυριότητα επί ακινήτου μπορεί να το διαθέτει κατά την αρέσκεια του και με όποιο τρόπο επιθυμεί, εφ' όσον αυτό δεν προσκρούει στο νόμο.

Ποσοστό Δανεισμού επί της Αξίας του Ακινήτου: Οι τράπεζες ορίζουν το ελάχιστο καθώς και το μέγιστο ποσοστό επί της εμπορικής αξίας του ακινήτου το οποίο μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσο του δανείου.

Ποσό Προσημείωσης: Το ποσό της προσημείωσης είναι πάντοτε μεγαλύτερο από εκείνο της απαίτησης, δηλαδή του κεφαλαίου του δανείου, διότι το συγκεκριμένο βάρος εγγράφεται σε εξασφάλιση όχι μόνο του κεφαλαίου του δανείου, αλλά και των τόκων (συμβατικών και υπερημερίας), τυχόν εξόδων καθώς και αμοιβών. Είθισται οι τράπεζες να υπολογίζουν το ποσό της προσημείωσης στο 120% περίπου επί του χορηγούμενου ποσού του δανείου.

Πράξη Σύστασης Οριζόντιας Ιδιοκτησίας: Η συμβολαιογραφική πράξη με την οποία συστήνονται διηρημένες οριζόντιες ιδιοκτησίες και η οποία θεμελιώνει την κυριότητα ενός ή περισσοτέρων προσώπων επί των συντεινόμενων ιδιοκτησιών. Η πράξη σύστασης μπορεί να γίνει είτε από τον ιδιοκτήτη (για ήδη ανεγερθέντα ή μελλοντικά κτίσματα), είτε μεταξύ οικοπεδούχου και εργολάβου, σε περίπτωση ύπαρξης οικοπέδου που δίνεται ως αντιπαροχή.

Προσημείωση Υποθήκης: Είναι το δικαίωμα προτίμησης έναντι τρίτων δανειστών για εγγραφή υποθήκης, που παραχωρείται από το Δανειζόμενο ή (και) τον Εγγυητή υπέρ του Δανειστή (Τράπεζα) επί ορισμένου ακινήτου / ορισμένων ακινήτων του(ς) προς εξασφάλιση των απαιτήσεων του Δανειστή από τη σύμβαση δανείου. Προκειμένου να καταβληθεί τελικά το δάνειο, απαιτείται η εγγραφόμενη υπέρ της Τράπεζας προσημείωση να είναι "πρώτης τάξης", δηλαδή να είναι το πρώτο βάρος που εγγράφεται επί του συγκεκριμένου ακινήτου. Η προσημείωση υποθήκης εγγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό γραφείο.

Πρόσοψη Ακινήτου: προσόψεις ενός ακινήτου θεωρούνται οι πλευρές του που έχουν άνοιγμα (παράθυρο, πόρτα ή προθήκη) σε δρόμο, στοά ή στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Προκειμένου για οικόπεδο, ως προσόψεις θεωρούνται οι πλευρές του που συνορεύουν με κοινόχρηστους χώρους.

Προστασία Επιτοκίου: Ορισμένα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο προστατεύουν το δανειολήπτη από ανόδους των επιτοκίων με τα οποία είναι συνδεδεμένα (π.χ. Euribor), καθορίζοντας ένα ανώτατο όριο αύξησης του επιτοκίου του δανείου.

Προστασία Πληρωμών: Πολλές τράπεζες προσφέρουν προγράμματα προστασίας πληρωμών στεγαστικών δανείων. Πρόκειται για ένα είδος ασφάλισης, σύμφωνα με το οποίο η Τράπεζα αναλαμβάνει να καλύψει τις μηνιαίες δόσεις αποπληρωμής του δανείου σε περίπτωση που ο δανειολήπτης καταστεί ανίκανος να ανταποκριθεί σε αυτές λόγω μακροχρόνιας διακοπής εργασίας εξαιτίας απόλυσης, ακούσιας ανεργίας, ατυχήματος και λοιπών λόγων υγείας.
Το κόστος συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα υπολογίζεται με τη μορφή ποσοστού επί των μηνιαίων δόσεων αποπληρωμής του δανείου.
Όπως και με κάθε τραπεζικό προϊόν, ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώνεται προσεκτικά για το ακριβές κόστος καθώς και τις καλύψεις των προγραμμάτων προστασίας πληρωμών στεγαστικών δανείων.

Πρόωρη Εξόφληση ή Αποπληρωμή: Η δυνατότητα που παρέχεται στο δανειζόμενο να εξοφλήσει πρόωρα, το σύνολο ή μέρος του οφειλόμενου κεφαλαίου του δανείου του .

Πυλωτή: Η ελεύθερη (ανοικτή) επιφάνεια του ισογείου επί της οποίας ανεγείρεται η οικοδομή. Επί της πυλωτής δημιουργούνται συνήθως θέσεις στάθμευσης, που ανήκουν σε οριζόντιες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα) ευρισκόμενες επί της πολυκατοικίας.

Ρυμοτομική γραμμή: Ρ
είναι εκείνη που ορίζεται από το ρυμοτομικό σχέδιο και χωρίζει οικοδομικό τετράγωνο ή γήπεδο από κοινόχρηστο χώρο του οικισμού.

Σ

ΣΕΠΠΕ - Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Πραγματικής Επιβάρυνσης: Το ΣΕΠΠΕ αντικατοπτρίζει υπό τη μορφή ποσοστού επί τοις εκατό, τη συνολική, σε ετήσια βάση, επιβάρυνση που θα έχει ο δανειολήπτης από μία συγκεκριμένη πιστωτική σύμβαση (δάνειο ή κάρτα) η οποία περιλαμβάνει και άλλες χρεώσεις πέραν του επιτόκιου (πχ. εισφορά Ν.128/75, ετήσια συνδρομή, χρησιμοποιηθέν κεφάλαιο, έξοδα δανείου κλπ.) Σε κάθε σύμβαση είναι απαραίτητη η αναφορά συγκεκριμένου παραδείγματος υπολογισμού ΣΕΠΠΕ.

Σταδιακή Εκταμίευση: Κατάλληλο για περιπτώσεις ανέγερσης κατοικίας, αγοράς κατοικίας υπό ανέγερση ή επισκευής κατοικίας δανειολήπτης έχει το δικαίωμα να εκταμιεύει σταδιακά το συνολικό κεφάλαιο δανεισμού, ανάλογα με τις ανάγκες του. Στην περίπτωση αυτή, οι δόσεις διαμορφώνονται με βάση το εκταμιευθέν ποσό. Επίσης, οι τόκοι υπολογίζονται επί του εκταμιευθέντους κεφαλαίου και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου δανεισμού.

Σταθερή Περίοδος: Σταθερή Περίοδος είναι η χρονική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο υπολογισμός των δόσεων του δανείου πραγματοποιείται βάσει του συμφωνηθέντος σταθερού επιτοκίου.

Σταθερό Επιτόκιο: Είναι το επιτόκιο το οποίο παραμένει αμετάβλητο για τη διάρκεια που έχει καθοριστεί ως σταθερή στην εκάστοτε δανειακή σύμβαση.

Στεγαστικό Δάνειο: Δανεισμός χρηματικού ποσού (κεφαλαίου) από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με σκοπό την απόκτηση οικοπέδου ή απόκτηση, ανέγερση, αποπεράτωση, επισκευή κατοικίας. Ο δανειολήπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να αποπληρώσει το κεφάλαιο μαζί με το ποσό που αντιστοιχεί στους τόκους. Σε εξασφάλιση της χρηματοδότησης ο δανειολήπτης συναινεί στην παραχώρηση προσημείωσης υποθήκης υπέρ του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Σύμβαση Δανείου: Η σύμβαση με την οποία το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μεταβιβάζει στον δανειζόμενο ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων (το οποίο όμως συμφωνείται πως θα καταβληθεί σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, δηλαδή μετά την εγγραφή της προσημείωσης πρώτης τάξης) και εκείνος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδώσει έντοκα το ποσό αυτό με τους όρους που συμφωνούνται στη σύμβαση.

Συμβατικός Τόκος: Τόκος επί του χρησιμοποιηθέντος κεφαλαίου από την ημερομηνία χρέωσης τους, μέχρι την ημερομηνία εξόφλησής του.

Συμβόλαιο Αγοραπωλησίας: Είναι η συμβολαιογραφική πράξη με την οποία μεταβιβάζεται η κυριότητα ενός ακινήτου έναντι ορισμένου τιμήματος. Το συμβόλαιο αγοραπωλησίας περιγράφει διεξοδικά την ιδιοκτησία και το νομικό καθεστώς αυτής. Η μεταβίβαση του ακινήτου συντελείται με τη μεταγραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή/και Κτηματολογικό Γραφείο.

Συμβολαιογραφικά Έξοδα: Η αμοιβή του Συμβολαιογράφου για την σύνταξη του συμβολαίου αγοραπωλησίας. Τα έξοδα κυμαίνονται από 1,20% έως 2% επί του τιμήματος του συμβολαίου ή της αντικειμενικής αξίας του αγοραπωλητήριου συμβολαίου ανάλογα με το ποια αξία είναι μεγαλύτερη.

Συμβολαιογραφική Πράξη: Έγγραφο που συντάσσεται από τον Συμβολαιογράφο και συνιστά δημόσιο έγγραφο.

Συνδανειολήπτης: Συνυπογράφει τη σύμβαση δανείου με το δανειολήπτη και αναλαμβάνει τις ίδιες ακριβώς υποχρεώσεις έναντι του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, δηλαδή ευθύνεται για την εμπρόθεσμη αποπληρωμή ολόκληρου του ποσού του δανείου. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο πληροί τα πιστοληπτικά κριτήρια του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, κύριος του προσημειούμενου ακινήτου ή τρίτος.

Συντελεστής Δόμησης (ΣΔ): Είναι ο συντελεστής ο οποίος ορίζει το μέγιστο των τετραγωνικών μέτρων τα οποία επιτρέπεται να κτιστούν επί των οικοπέδων σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Παράδειγμα: Σε ένα οικόπεδο 500m2 με Σ.Δ.=0,8% επιτρέπεται να χτιστούν 400m2 κτίσματος (500m2 Χ 0,8). Επιπρόσθετα σε αυτό το οικόπεδο θα μπορούν να δομηθούν και 15% ημιυπαίθριοι χώροι συν τους όποιους υπόγειους χώρους.
Σε οικόπεδο (παράδειγμα) 1.000 τμ. με Σ/Δ 0,8 μπορούμε να κτίσουμε συνολικά 1.000Χ0,8= 800τμ. «δομήσιμα»-(επίσημα) Προσοχή! Τα υπόγεια «επίσημα» γκαράζ, προσμετρούνε στο σύνολο.

Συντελεστής Εμπορικότητας (Σ.Ε.Ο.): Είναι ο συντελεστής που εκφράζει τη δυνατότητα οικοδομικής εκμετάλλευσης του οικοπέδου και συνήθως συμπίπτει με το συντελεστή δόμησης (Σ.Δ.) αυτού

Συντελεστής Εκμετάλλευσης Ισογείου: είναι ο συντελεστής που προσδιορίζει το μέγεθος εκμετάλλευσης του ισογείου ενός ακινήτου. Είναι συνάρτηση του συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) και του Συντελεστή Εμπορικότητας (Σ.Ε.) του οικοπέδου.

Συντελεστής Κάλυψης: Είναι ο συντελεστής ο οποίος ορίζει το επιτρεπόμενο όριο κάλυψης ενός οικοπέδου με κτίσμα. Παράδειγμα: Σε ένα οικόπεδο 500m2 με Σ.Κ. = 70% το κτίσμα που θα ανεγερθεί δεν θα επιτρέπεται να καλύψει επιφάνεια οικοπέδου άνω των 350m2 (500m2 X 70%).
Συντελεστής Οικοπέδου: είναι ο συντελεστής που προσδιορίζει την αξία του οικοπέδου, μικρότερος ή ίσος ή μεγαλύτερος από τη μονάδα (1).

Τ

Τειρεσίας: Πρόκειται για μια εταιρεία που ιδρύθηκε από το σύνολο σχεδόν των ελληνικών τραπεζών με σκοπό την συγκέντρωση και διάθεση πληροφοριών σχετικά με την οικονομική συμπεριφορά επιχειρήσεων και ιδιωτών. Οι πληροφορίες αυτές προστατεύουν την πίστη και μείωση των επισφαλειών προς όφελος του τραπεζικού συστήματος αλλά και των ίδιων των συναλλασσομένων.

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας: Τέλος που βαρύνει τον κύριο του ακινήτου και προκύπτει από το πολλαπλασιασμό της αξίας του ακινήτου επί τον συντελεστή του τέλους [Εμβαδόν Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστής παλαιότητας Χ συντελεστής ΤΑΠ]. Η είσπραξη του τέλους ακίνητης περιουσίας πραγματοποιείται μέσα από τον λογαριασμό της ΔΕΗ.

Τέλος Συναλλαγής Ακινήτου: Το Τέλος συναλλαγής ακινήτου βαρύνει τον αγοραστή και ορίζεται σε 1% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Επιβάλλεται επί ακινήτου που αποκτάται με οποιαδήποτε αιτία μετά την 1η Ιανουαρίου 2006 αντί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ). Το Τέλος Συναλλαγής βαρύνει τον αγοραστή και καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της οικείας δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το ακίνητο, πριν από την κατάρτιση του συμβολαίου μεταβίβασης.

Τεχνικός Έλεγχος: Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου, την ταύτιση των τίτλων με την πραγματικά θέση και κατάσταση του ακινήτου και την πρόοδο των εργασιών, στην περίπτωση που πρόκειται για ακίνητο πρός ανέγερση ή επισκευή

Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ.): Είναι η ενιαία τιμή αφετηρίας, την οποία έχει κάθε ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στη ζώνη αυτή και αναφέρεται στην συνολική αξία κτίσματος και οικοπέδου που αναλογεί σε ένα τετραγωνικό μέτρο (μ2) επιφάνειας, καινούργιας κατοικίας ή διαμερίσματος στον Α' όροφο της οικοδομής με πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο και με Συντελεστή Εμπορικότητας ίσο με τη μονάδα. Αν το ακίνητο, του οποίου πρέπει να προσδιορίσουμε την αντικειμενική αξία, έχει πρόσοψη σε δρόμο ή σε δρόμους, από τον άξονα των οποίων διέρχεται το όριο δύο ή περισσότερων κυκλικών ζωνών, ανεξάρτητα αν οι δρόμοι αυτοί αποτελούν όριο δήμων ή Δημοτικών Διαμερισμάτων ή οικισμών, λαμβάνεται η μεγαλύτερη από τις τιμές των ζωνών. Αν έχει πρόσοψη σε γραμμική ζώνη, λαμβάνεται η τιμή της γραμμικής αυτής ζώνης. Σε περίπτωση που έχει προσόψεις σε δύο γραμμικές ζώνες λαμβάνεται η μεγαλύτερη από τις τιμές των ζωνών τούτων. Αν έχει προσόψεις σε γραμμική και κυκλική ζώνη λαμβάνεται η μεγαλύτερη τιμή. Την τιμή της γραμμικής ζώνης λαμβάνουν μόνο τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη στο δρόμο στον οποίο αναπτύσσεται η γραμμική ζώνη. Τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη αποκλειστικά στον ακάλυπτο χώρο τού οικοπέδου, σε αίθριο, σε στοά ή βρίσκονται σε υπόγειο χώρο, χωρίς άνοιγμα στο δρόμο, δεν ανήκουν στη γραμμική ζώνη.

Τοκοχρεολυτικές Δόσεις: Οι δόσεις του δανείου που υπολογίζονται με το τοκοχρεολυτικό σύστημα βάσει του οποίου κάθε δόση περιέχει μέρος του κεφαλαίου που ο Δανειολήπτης έχει λάβει και τον τόκο που αναλογεί επί του οφειλόμενου κεφαλαίου.

Τοπογραφικό Διάγραμμα: Είναι το αντίστοιχο της κάτοψης (σαν αεροφωτογραφία) αλλά αυτό μας προσδιορίζει τη θέση του οικοπέδου ή αγροτεμαχίου καθώς και τα γειτονικά του ακίνητα. Πρέπει να αναγράφεται το συνολικό εμβαδόν αλλά και το μέγεθος της κάθε πλευράς του οικοπέδου. Για να δοθεί άδεια δόμησης θα πρέπει να φέρει σφραγίδα από τοπογράφο ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.

Τραπεζικός Μεσολαβητής: Ανεξάρτητη αρχή η οποία συστάθηκε με πρωτοβουλία της ΕΕΤ. Ο τραπεζικός μεσολαβητής αναλαμβάνει τη διευθέτηση διαφορών μεταξύ καταναλωτών και οποιασδήποτε ελληνικής τράπεζας.

Τυφλή Στοά: θεωρείται η στοά που συνδέει κοινόχρηστο χώρο με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή αποτελεί απλώς εσοχή στο σώμα του κτιρίου, έστω και αν έχει περισσότερες της μιας εισόδους στον ίδιο δρόμο.


Υ

Υπεραξία: είναι η διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή αγοράς και την τιμή πώλησης ενός ακινήτου αφού αφαιρεθούν οι πληθωριστικές αναπροσαρμογές που ισχύουν για το διάστημα μεταξύ αγοράς και πώλησης.

Υποθήκη: Πρόκειται για εμπράγματο δικαίωμα το οποίο εγγράφεται υπέρ του δανειστή επί ορισμένου ακινήτου του δανειολήπτη-οφειλέτη, για την εξασφάλιση της απαίτησής του. Δηλαδή σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν καταβάλλει στο δανειστή το οφειλόμενο ποσό, ο δανειστής έχει το δικαίωμα να εκπλειστηριάσει το ακίνητο και τελικά να ικανοποιήσει προνομιακά την απαίτησή του από το πλειστηρίασμα. Η σύσταση της υποθήκης γίνεται δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, το οποίο μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή/και Κτηματολογικό γραφείο. Ωστόσο, επειδή το κόστος της υποθήκης είναι υψηλό (ως προς τα συμβολαιογραφικά έξοδα), οι δανειστές αλλά και τα πιστωτικά ιδρύματα προκρίνουν τη λύση της προσημείωσης υποθήκης.

Υποθηκοφυλακείο: Η δημόσια υπηρεσία στην οποία φυλάσσονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας των ακινήτων, π.χ. συμβόλαια και κάθε πράξη εν γένει που επηρεάζει τη νομική κατάσταση ενός ακινήτου.

Ύψος: Το επιτρεπόμενο ύψος οικοδομής, στην συγκεκριμένη περιοχή- Π.χ. Εάν η Πολεοδομία επιτρέπει 9μ + 1,5 στέγη (άρα και «σοφίτα»). Πολλές φορές το επιτρεπόμενο «ύψος» που δίνεται, είναι σε συνάρτηση με το πλάτος του δρόμου, ούτως ώστε τα απέναντι μεταξύ τους κτήρια, να μην «σκοτεινιάζουν» τον δρόμο (και τους κάτω ορόφους των).

Φ

Φόρος Αυτόματου Υπερτιμήματος: Φόρος που βαρύνει τον πωλητή και επιβάλλεται μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης του ακινήτου.

Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ): Σε Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) υποβάλλεται η συνολική αξία της περιουσίας, που ανήκει σε φυσικό (ή νομικό πρόσωπο) και αποτελείται από ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, εκτός της υποθήκης. Τα αφορολόγητα όρια προκειμένου για φυσικά πρόσωπα είναι τα ακόλουθα:

  • Για τα φυσικά πρόσωπα, το ποσό των 243.600,00 ευρώ.
  • Για τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας και των δύο συζύγων, το ποσό των 487.200,00 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 61.650,00 για κάθε ένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και κατά το ποσό των 73.400,00 ευρώ για καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα.

Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου: Ο Φόρος Αυτόματου Υπερτιμήματος (ΦΑΥ) επιβάλλεται επί ακινήτου που αποκτάται με οποιαδήποτε αιτία μετά την 1η Ιανουαρίου 2006 και μετά την κτήση αυτή μεταβιβάζεται περαιτέρω με επαχθή αιτία. Ο φορολογικός συντελεστής κυμαίνεται από 0% έως 20% ανάλογα με τα έτη που μεσολαβούν από την κτήση μέχρι τη μεταβίβαση του ακινήτου. Μεταβιβάσεις υποκείμενες σε φόρο αυτόματου υπερτιμήματος δεν υπόκεινται σε φόρο μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ).

Χ

Χιλιοστά επί του Οικοπέδου: Τα χιλιοστά επί του οικοπέδου κατανέμονται στις οριζόντιες/ κάθετες ιδιοκτησίες ενός ακινήτου με τη σύσταση οριζόντιας/ κάθετης ιδιοκτησίας και εκφράζουν τη συνιδιοκτησία επί του οικοπέδου των ιδιοκτησιών αυτών. Συνήθως, όσο μεγαλύτερη σε εμβαδόν είναι η εκάστοτε ιδιοκτησία, τόσο περισσότερα χιλιοστά διαθέτει επί του οικοπέδου στο οποίο και βρίσκεται.

Ψ

Ψιλή Κυριότητα: Ο κάτοχος της ψιλής κυριότητας ενός ακινήτου δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να κερδίζει από το ακίνητο. Ως συνέπεια δεν φορολογείται για εισοδήματα τα οποία παράγονται από το ακίνητο.
Αφαιρούμενης της επικαρπίας από την πλήρη κυριότητα απομένει η ψιλή κυριότητα, η οποία δημιουργεί προσδοκία δικαιώματος πλήρους κυριότητας διότι η επικαρπία αυτοδίκαια θα συνενωθεί με την ψιλή κυριότητα μετά το θάνατο του επικαρπωτή.

 

 

Πηγές:

http://www.uci.gr/terminology.htm

http://www.insmoney.gr/lexmortgages.htm

http://www.moneyexpert.gr/gr/Χρήμα/mortgages/mortgage-glossary#startpage

http://www.eurobank.gr/online/home/genericPB.aspx?id=854&mid=888〈=gr

http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_mc2_1_05/08/2010_146668

http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_mc2_1_08/08/2010_146668