Α

Αέρας: είναι τα χρήματα που δίνονται για την εκμίσθωση εμπορικού ακινήτου, πέραν αυτών που αναφέρονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο και αποτελούν το μηνιαίο μίσθωμα. Τα χρήματα του αέρα καταβάλλονται εφ' άπαξ, δε δηλώνονται στην εφορία και ουσιαστικά αποτελούν προείσπραξη ενός ποσοστού του ενοικίου.

 

Αίτηση Δανείου: Η αίτηση με την οποία κάποιο φυσικό πρόσωπο ζητάει να χρηματοδοτηθεί από χρηματοπιστωτικό οργανισμό για συγκεκριμένο σκοπό, όπως η απόκτηση μιας κύριας κατοικίας.

Άληκτο κεφάλαιο: Τμήμα του δανείου που δεν έχει αποπληρωθεί από τον δανειζόμενο, είτε ως κανονική αποπληρωμή που καταβάλλεται μέσω της δόσης του δανείου, είτε ως μερική αποπληρωμή.

Ανατοκισμός: Η ενσωμάτωση των τόκων στο κεφάλαιο και η εκ νέου αναθεώρηση των τόκων για το καινούργιο κεφάλαιο που έχει δημιουργηθεί. Από την άλλη πλευρά ο ανατοκισμός είναι ο τόκος που πληρώνει κάποιος για τους οφειλόμενους τόκους που δεν έχει ξοφλήσει εγκαίρως.

Αναχρηματοδότηση Δανείου: Δεν είναι λίγες οι τράπεζες που προσφέρουν στους δανειολήπτες τη δυνατότητα εξόφλησης παλαιών δανείων τους σταθερού επιτοκίου μέσω νέων με ευνοϊκότερους όρους. Η διαδικασία αυτή συνήθως βαρύνεται με πρόστιμο.

Ανοιχτό Δάνειο: Το ανοιχτό δάνειο είναι μία κατηγορία προσωπικού δανείου ανακυκλούμενης πίστωσης. Στο ανοιχτό δάνειο η Τράπεζα εγκρίνει ένα ανώτατο πιστωτικό όριο (συνήθως μέχρι 3.000 ευρώ), και ο πελάτης έχει τη δυνατότητα τμηματικών αναλήψεων. Οι πληρωμές του πελάτη μετά από την αφαίρεση των εξόδων και των τόκων του δανείου, προστίθενται στο υπόλοιπο της εγκεκριμένης πίστωσης.

Αντικειμενική αξία: Η αξία του ακινήτου, όπως προκύπτει βάσει του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού, που καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της τιμής εκκίνησης της αξίας ενός ακινήτου με συντελεστές καθορισμένους από την Πολιτεία, οι οποίοι αφορούν στοιχεία του ακινήτου, π.χ. συντελεστής ορόφου, επιφανείας, παλαιότητας κ.λ.π. Αναγράφεται επί των συμβολαίων αγοράς και επί τούτης υπολογίζονται και οι όποιοι φόροι, το τέλος του υποθηκοφυλακείου αλλά και οι αμοιβές του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου.

Συνήθως, και ιδίως στα αστικά κέντρα, η αξία αυτή είναι αρκετά χαμηλότερη της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Υπάρχουν διάφορες συνιστώσες υπολογισμού της όπως ο όροφος της κατοικίας, το εμβαδόν, το έτος κατασκευής, αν είναι γωνιακό ή όχι, αν υπάρχει πυροσβεστική υπηρεσία στην περιοχή και άλλες.

Αντιπαροχή: Είναι ο θεσμός όπου ο οικοπεδούχος μεταβιβάζει συμφωνημένο και εξ’ αδιαιρέτου ποσοστό του οικοπέδου του στον κατασκευαστή και κατά επακόλουθο στους αγοραστές που αυτός θα βρει, με αντάλλαγμα κάποιους χώρους από την νεοαναγειρόμενη οικοδομή. Με την πρωτότυπη αυτή «συμμαχία» οικοπεδούχων και κατασκευαστών ανοικοδομήθηκε η πλειοψηφία της ελληνικής επικράτειας τα τελευταία πενήντα χρόνια.

Αξιολόγηση Αιτήματος Δανείου: Το στάδιο που ακολουθεί την αίτηση παροχής στεγαστικού δανείου δεν είναι άλλο από την αξιολόγησή του. Η απελευθέρωση της αγοράς των δανείων και το σύνθετο των παρεχόμενων προϊόντων καθιστούν αναγκαστική την ύπαρξη ειδικών εγκριτικών κέντρων που λειτουργούν στις κεντρικές διευθύνσεις των τραπεζών.

Προκειμένου η τράπεζα να αποφασίσει για το εάν θα αναλάβει το ρίσκο της χρηματοδότησης, εξετάζονται τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος, αλλά και η συναλλακτική συμπεριφορά και συνέπειά του μέσω του συστήματος ”Τειρεσίας”.

Στην περίπτωση που η πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος κριθεί ανεπαρκής, η τράπεζα ζητά την παροχή εγγύησης εκ μέρους ενός εγγυητή.

Απόδοση στη λήξη (Yield to maturity):Ο κάτοχος ενός ομολόγου που θα διακρατήσει το ομόλογο σε όλη την διάρκεια μέχρι την λήξη του θα λάβει ως απόδοση το yield to maturity σε αντίθεση με κάποιον κάτοχο που θα πουλήσει το ομόλογο κατά την διάρκεια του χρονικού ορίζοντα με αποτέλεσμα να λάβει την απόδοσης της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής.

Αποκλειστική χρήση: Μία ιδιοκτησία μπορεί να έχει στην αποκλειστική της χρήση έναν χώρο (ελεύθερο τμήμα οικοπέδου ή κτίσμα), ο οποίος χώρος διαφορετικά θα ήταν κοινόχρηστος. O χώρος αυτός ουσιαστικά είναι κοινόχρηστος και με τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας δίνεται στην αποκλειστική χρήση μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Απόσβεση Κεφαλαίου: Η σταδιακή μείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου κατά την αποπληρωμή του δανείου. Η καταβολή κάθε τοκοχρεολυτικής δόσης επιφέρει απόσβεση κεφαλαίου ίση με το ποσό κεφαλαίου που περιλαμβάνεται στη δόση αυτή.

Αποστάσεις "Δ": Η επιτρεπόμενη απόσταση που αρχίζει ο εξωτερικός τοίχος του ακινήτου, από το σύνορό του με το διπλανό οικόπεδο. (Όση απόσταση έχει «αφήσει ο διπλανός» υποχρεούται να αφήσει και αυτό το κτήριο). Ειδικώς σε περιπτώσεις που το οικόπεδό μας έχει πρόσοψη μικρότερη των 9μ. κατ εξαίρεση, μπορεί να «κολλήσει» στην μεσοτοιχία.

Αρραβώνας: Τα χρήματα που προκαταβάλλονται για την κράτηση του σπιτιού. Το ποσό αυτό αφαιρείται από την τελική τιμή του σπιτιού.

Ασφάλεια ακινήτου: Πρόκειται για ασφάλιση του προσημειωμένου ακινήτου έναντι κινδύνων πυρκαγιάς, σεισμού και έκρηξης ή έναντι οποιουδήποτε άλλου κινδύνου, η οποία πραγματοποιείται με έξοδα του δανειολήπτη και διαρκεί όσο και το δάνειο. Αποτελεί εφαρμογή του, προβλεπόμενου από τον νόμο, (άρ. 1285 του Α.Κ.) σχετικού δικαιώματος του δανειστή (δηλ. του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος), και συνιστά προϋπόθεση χορήγησης του στεγαστικού δανείου.

Β

Βάρη: Περιορισμοί στην κυριότητα ακινήτου. Πρόκειται για την υποθήκη (ή την προσημείωση υποθήκης) και τα άλλα εμπράγματα δικαιώματα πάνω στο ακίνητο υπέρ κάποιου τρίτου. Όλα τα βάρη πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα βιβλία Βαρών του οικείου Υποθηκοφυλακείου ή/και Κτηματολογικού Γραφείου.

 Γ

Γονική παροχή: καλείται η δωρεά, η οποία συνίσταται μεταξύ γονέων και , τέκνων και η οποία υπόκειται σε ιδιαίτερες φορολογικές κλίμακες.

Δ

 Δανειακή σύμβαση: Η σύμβαση με την οποία το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μεταβιβάζει στον δανειζόμενο ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων (το οποίο όμως συμφωνείται πως θα καταβληθεί σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, δηλαδή μετά την πιστοποίηση εγγραφής της πρώτης προσημείωσης) και εκείνος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδώσει έντοκα το ποσό αυτό με τους όρους που συμφωνούνται στη σύμβαση.

Δάνειο σε Ξένο Νόμισμα: Κανονικά σε ένα δάνειο που έχει ονομαστική αξία σε Ευρώ, η δόση πληρώνεται σε Ευρώ, ο τόκος πληρώνεται σε Ευρώ και το κεφάλαιο αποπληρώνεται σε Ευρώ. Ο ρυθμός της αποπληρωμής εξαρτάται από το ρυθμό των πληρωμών του δανειζόμενου και το επιτόκιο. Στην περίπτωση του δανείου σε ξένο νόμισμα ( π.χ. σε Ελβετικό φράγκο), μέρος της εξέλιξης του δανείου, συμπεριλαμβάνοντας την αποπληρωμή του κεφαλαίου, θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της συναλλαγματικής ισοτιμίας του νομίσματος, το οποίο δημιουργεί μια επιπρόσθετη αβεβαιότητα.

Δάνειο σε Συνάλλαγμα: Τα δάνεια σε ξένα νομίσματα εκταμιεύονται σε ευρώ με βάση την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ - συναλλάγματος. Οι δόσεις του δανείου υπολογίζονται σε συνάλλαγμα αλλά η αποπληρωμή του δανείου γίνεται σε ευρώ σύμφωνα με την ισοτιμία που ισχύει την ημερομηνία πληρωμής (εκτός αν ο πελάτης έχει καταθετικό λογαριασμό σε συνάλλαγμα). Τα δάνεια σε συνάλλαγμα εκτοκίζονται με επιτόκιο χαμηλότερο, αλλά το κόστος αποπληρωμής του δανείου επηρεάζεται από τις ενδεχόμενες συναλλαγματικές διαφορές.

Δανειολήπτης: Το φυσικό πρόσωπο το οποίο λαμβάνει το δάνειο από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό και αναλαμβάνει έτσι την υποχρέωση να το αποπληρώσει έντοκα εντός της προσυμφωνηθείσας περιόδου. Ενδέχεται ο δανειολήπτης να είναι παραπάνω από ένα άτομα.

Δανειστής: Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός, ο οποίος χορηγεί σε φυσικό πρόσωπο ορισμένο ποσό χρημάτων με τη μορφή δανείου και έχει απαίτηση για την επιστροφή του ποσού αυτού εντόκως.


Δείκτης Επιτοκίου: Αφορά στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο. Ο Δείκτης Επιτοκίου είναι η βάση με την οποία υπολογίζεται το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο. Στον Δείκτη αυτόν προστίθεται το περιθώριο κέρδους για την διαμόρφωση του τελικού κυμαινόμενου επιτοκίου.

 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Ο τιμάριθμος που ουσιαστικά απεικονίζει την αύξηση των τιμών στην αγορά των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή δημοσιεύεται περιοδικά από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και αναδημοσιεύεται στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.

Δημοτικά Τέλη: Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 25/1975 και το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 1828/1989, τα δημοτικά τέλη (οφειλόμενα τέλη καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων και φωτισμού) αποτελούν θεσμοθετημένα τακτικά έσοδα των δήμων, που καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Επιβάλλονται σε όλα τα ακίνητα, στεγασμένα ή μη, που ηλεκτροδοτούνται από τη Δ.Ε.Η, αλλά και σε όσα δεν ηλεκτροδοτούνται αλλά χρησιμοποιούνται. Η είσπραξη των δημοτικών τελών διενεργείται μέσα από τους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η.

Διαμπερής στοά: θεωρείται η στοά που συνδέει δύο ή περισσότερους κοινόχρηστους χώρους (δρόμο, πλατεία κ.λπ.) ανεξάρτητα αν διέρχεται από ένα ή περισσότερα οικόπεδα.

Δικαίωμα Υψούν: Όταν κάποιος που κτίζει, δεν θέλει, παρ ότι επιτρέπεται στην περιοχή του, να ολοκληρώσει όλο το επιτρεπόμενο ύψος, η και εάν ακόμη, την συγκεκριμένη στιγμή, δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει κάποιο συγκεκριμένο, αλλά ίσως αυτό στο μέλλον να επιτραπεί, συμπεριλαμβάνει στα συμβόλαιά του (στην «οριζόντιο-κατά όροφο- ιδιοκτησία» η και στην «κάθετο») το σε ποια από όλες τις ιδιοκτησίες ολόκληρου του ακινήτου, ανήκει το «δικαίωμα υψούν».

Δίοδος "δουλείας": Εάν ένα κομμάτι γης βρίσκεται πίσω από άλλα που ακουμπούν στον δρόμο, για να αποκτήσει δική του είσοδο, παραχωρείται από τους μπροστινούς ιδιοκτήτες, διάδρομος (που συνήθως δεν ξεπερνάει τα 3μ. πλάτος) για να μην παραμείνει «τυφλό».

Δόση: Οι δόσεις του δανείου που υπολογίζονται με το τοκοχρεολυτικό σύστημα βάσει του οποίου κάθε δόση περιέχει μέρος του κεφαλαίου που ο Δανειολήπτης έχει λάβει και τον τόκο που αναλογεί επί του οφειλόμενου κεφαλαίου. Το ποσό που έχει συμφωνήσει ο Δανειολήπτης να καταβάλλει στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, με συγκεκριμένη συχνότητα (π.χ. μηνιαίως), προκειμένου να εξοφλήσει το χορηγηθέν δάνειο.

Ε

Εγγυητής: Το φυσικό πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει την υποχρέωση απέναντι στον δανειστή (χρηματοπιστωτικό ίδρυμα) να αποπληρώσει το δάνειο σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην αναληφθείσα υποχρέωσή του. Ενδέχεται ο εγγυητής να είναι παραπάνω από ένα άτομα.

ΕΕΤ – Ένωση Ελληνικών Τραπεζών: Επίσημος φορέας εκπροσώπησης όλων των ελληνικών τραπεζών. Διαδραματίζει θεσμικό ρόλο στην ελληνική τραπεζική αγορά.

Εθνικό Κτηματολόγιο: Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι η νέα υπηρεσία η οποία σταδιακά θα αντικαταστήσει τα Υποθηκοφυλακεία. Η βασική διαφορά των δύο είναι ότι το Υποθηκοφυλακείο καταγράφει και ενημερώνει την περιουσιακή μερίδα των πολιτών (ανά πολίτη καταγραφή, αγοροπωλησίες ακινήτων, υποθήκες – προσημειώσεις, κατασχέσεις, διεκδικήσεις, βάρη κτλ) ενώ το Κτηματολόγιο καταγράφει τα ακίνητα της κάθε περιφέρειας και αυτούς οι οποίοι τα κατείχαν ή τα κατέχουν (ανά ακίνητο καταγραφή). Ουσιαστικά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία υπηρεσία στην Ελλάδα η οποία μπορεί 100% να πιστοποιήσει ποια ακίνητα και τι είδους ακίνητα υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια.

Το Εθνικό Κτηματολόγιο αντικαθιστά τα Υποθηκοφυλακεία στις περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κτηματογράφησης. Στις περιοχές των οποίων η κτηματογράφηση είναι ακόμα σε εξέλιξη λειτουργούν παράλληλα Υποθηκοφυλακείο και Γραφείο Κτηματογράφησης.

Εκκαθαριστικό Σημείωμα: Οι Τράπεζες απoστέλoυv στoυς κατόχους σε μηνιαία βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα (ή statement) στο οποίο και απεικονίζονται όλες οι συναλλαγές της μηνιαίας περιόδου, οι τόκοι, τα έξοδα, το υπόλοιπο οφειλής, το ποσό της ελάχιστης δόσης και η ημερομηνία καταβολής.

 ΕΚΤ ή ECB: "Επιτόκιο Ε.Κ.Τ." για τον εκάστοτε ημερολογιακό μήνα σημαίνει το τελευταίο επιτόκιο το οποίο καθορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο (ή οποιοδήποτε άλλο όργανο που ενδεχομένως θα ορισθεί μελλοντικά) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) για τον καθορισμό της θέσης της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως αυτό αναγράφεται στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση αυτής (http://www.ecb.int) στο κεφάλαιο "Main refinancing operations Minimum bid rate" και μπορεί να μεταβληθεί από καιρού εις καιρόν, ή οποιοδήποτε άλλο επιτόκιο το οποίο θα αποφασίσει να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως μέσο καθορισμού της θέσης της νομισματικής πολιτικής της.

 Εκταμίευση Δανείου: Μετά την έγκριση της αίτησης του δανείου, η τράπεζα αποδίδει το ποσό του δανείου στον πελάτη. Συνήθως η εκταμίευση γίνεται με πίστωση του λογαριασμού του πελάτη και με έκδοση τραπεζικής επιταγής στο όνομα του δικαιούχου (π.χ. πωλητή ακινήτου, εργολάβου, μηχανικού κλπ.).

Εκτίμηση Ακινήτου: Ο τεχνικός έλεγχος που γίνεται σε ακίνητο προκειμένου να διαπιστωθεί η σύμφωνη με τους πολεοδομικούς κανόνες κατασκευή του και να εκτιμηθεί η εμπορική του αξία. Η εκτίμηση του ακινήτου πραγματοποιείται από αρχιτέκτονα ή μηχανικό.

Έλεγχος Τίτλων: Νομικός έλεγχος, που πραγματοποιείται από πληρεξούσιο δικηγόρο στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο και συνίσταται σε έλεγχο των τίτλων του ακινήτου.

Εμπορική Αξία: Είναι η πραγματική αξία του ακινήτου στην αγορά και ορίζεται 100% από την προσφορά και την ζήτηση.

 Εξ Αδιαιρέτου Κτήση: Εξ αδιαιρέτου κτήση σε κάποιο ακίνητο υπάρχει όταν περισσότεροι από ένας ιδιοκτήτες αποκτούν από κοινού το εν λόγω ακίνητο τόσο λόγω σύμβασης (π.χ. σε περίπτωση αγοράς) όσο και εκ του νόμου (π.χ. σε περίπτωση εξ αδιαθέτου κληρονομιάς).

 Εξάλειψη Προσημείωσης Υποθήκης: Με την ολοσχερή αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου καθίσταται εφικτή η εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης, η οποία είχε εγγραφεί για τη χορήγηση του δανείου. Η σχετική διαδικασία προϋποθέτει την ανάκληση της απόφασης με την οποία είχε διαταχθεί η εγγραφή της προσημείωσης, η οποία πραγματοποιείται ενώπιον δικαστή. Δυνάμει της εκδιδόμενης απόφασης, η οποία μεταγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο και/ή Κτηματολογικό Γραφείο, πραγματοποιείται η εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης από τα βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου ή/και του Κτηματολογικού Γραφείου. Τα έξοδα της διαδικασίας βαρύνουν τον δανειολήπτη.

Έξοδα Αναλήψεων Εξωτερικού: Είναι τα έξοδα με τα οποία επιβαρύνεται ο κάτοχος για κάθε ανάληψη που πραγματοποιεί σε χώρες του εξωτερικού. Τα έξοδα στις περισσότερες περιπτώσεις υπολογίζονται ποσοστιαία πάνω στο ποσό της συναλλαγής.

 Έξοδα Αναλήψεων Εσωτερικού: Είναι τα έξοδα με τα οποία επιβαρύνεται ο κάτοχος για κάθε ανάληψη που πραγματοποιεί στην Ελλάδα. Τα έξοδα στις περισσότερες περιπτώσεις υπολογίζονται ποσοστιαία πάνω στο ποσό της συναλλαγής.

 Έξοδα διαχείρισης και αξιολόγησης αιτήματος: Είναι συγκεκριμένο ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στο διαχειριστικό και λειτουργικό κόστος με το οποίο επιβαρύνεται το πιστωτικό ίδρυμα κατά την εξέταση του αιτήματος χορήγησης στεγαστικού δανείου. Το συγκεκριμένο ποσό χρεώνεται εφάπαξ και καταβάλλεται από τον δανειολήπτη είτε σε μία δόση είτε τμηματικά εντός του διαστήματος που μεσολαβεί από την υποβολή του αιτήματος μέχρι και την εκταμίευση του δανείου.

Έξοδα Εκτίμησης Ακινήτου: Υπολογίζονται ανάλογα με το ύψος του δανείου.

Έξοδα μεταγραφής συμβολαίου: Τα έξοδα μεταγραφής του συμβολαίου αγοραπωλησίας στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο, τα οποία ανέρχονται σε 4,75 της χιλίοις επί του τιμήματος ή της αντικειμενικής αξίας του αγοραπωλητήριου συμβολαίου ανάλογα με το ποια αξία είναι μεγαλύτερη.

Έξοδα Προόδου Εργασιών: Αφορούν κάθε πιστοποίηση που πραγματοποιεί ο μηχανικός της Τράπεζας για την πορεία κατασκευής του ακινήτου.

Έξοδα Προσημείωσης: Υπολογίζονται επί του ποσού του δανείου και καταβάλλονται στο Υποθηκοφυλάκειο.

Έξοδα Υποθηκοφυλακείου: Τα έξοδα του υποθηκοφυλακείου καλύπτουν τα έξοδα έρευνας.

Επιδότηση Ενοικίου: Ορισμένες κατηγορίες δανειοληπτών δικαιούνται επιδότηση επιτοκίου για δάνειο αγοράς, ανέγερσης ή επισκευής πρώτης κατοικίας από το Ελληνικό Δημόσιο ή τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).

Επιδοτούμενα Στεγαστικά: Επιδοτούμενα από τον κρατικό προϋπολογισμό δάνεια, χορηγούνται υπό ορισμένες προϋποθέσεις

Επικαρπία: Ο κάτοχος της επικαρπίας ενός ακινήτου έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να κερδίζει από το ακίνητο του αλλά και να φορολογείται. Η ψιλή κυριότητα και η επικαρπία χρησιμοποιούνται συνήθως όταν ένας γονέας αγοράζει ακίνητο εν ονόματι του ανήλικου παιδιού του ή όταν τα εισοδήματα που θα προέρχονται από την εκμετάλλευση του θα τον οδηγήσουν σε υψηλότερη φορολογική κλίμακα.

Εμπράγματο δικαίωμα που συνίσταται στην πλήρη χρήση και κάρπωση του ακινήτου χωρίς να παραβλάπτεται η ουσία του. Σε περιπτώσεις δωρεάς και γονικής παροχής, η επικαρπία του εκάστοτε ακινήτου μπορεί να παρακρατηθεί από το δωρητή και να περιέλθει στο δωρολήπτη αυτόματα μετά το θάνατο του δωρητή, ή προγενέστερα με συμβολαιογραφική πράξη.

Επισκευαστικά Δάνεια: Τα επισκευαστικά δάνεια είναι μία ειδική κατηγορία στεγαστικών δανείων τα οποία χορηγούνται για επισκευαστικές εργασίες της κατοικίας. Το ποσό του δανείου μπορεί να καλύψει μέχρι και το 100% του κόστους των επισκευαστικών εργασιών, το οποίο καθορίζεται από τους εκτιμητές της Τράπεζας με βάση τον προϋπολογισμό που προσκομίζει ο πιστούχος. Απαραίτητη η προσκόμιση των τιμολογίων των εργασιών.

Επιτόκιο: Το ποσοστό βάσει του οποίου υπολογίζεται ο οφειλόμενος τόκος επί του κεφαλαίου σε ετήσια βάση και το οποίο εκφράζεται επί τοις εκατό (%).

Επιτόκιο Στεγαστικών δανείων: Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών διαμορφώνεται περίπου σε 5%-6%. Όσο πιο μικρή είναι η διάρκεια του δανείου τόσο πιο μεγάλη δόση θα πληρώνετε καταβάλλοντας όμως λιγότερους τόκους.

Επιτόκιο Υπερημερίας: Είναι το επιτόκιο βάσει του οποίου υπολογίζονται οι τόκοι επί ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το Επιτόκιο Υπερημερίας είναι μεγαλύτερο από το συμβατικό επιτόκιο. Το τελικό ποσό επιβάρυνσης εξαρτάται από το χρονικό διάστημα καθυστέρησης πληρωμής της οφειλής.

Επιφάνεια Ακινήτου: Είναι το εμβαδόν σε τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.). Προκειμένου περί κτισμάτων, ως επιφάνεια λαμβάνεται το εμβαδόν αυτών μετά των εξωτερικών τοίχων. Αν στην επιφάνεια περιλαμβάνονται και οι κοινόχρηστοι χώροι (μικτή επιφάνεια), ως επιφάνεια λαμβάνεται η μικτή μειωμένη κατά ποσοστό δέκα στα εκατό (10%), δηλαδή πολλαπλασιασμένη επί 0,90. Στην επιφάνεια δεν περιλαμβάνονται οι ημιυπαίθριοι χώροι.

Euribor Μηνός: Είναι το επιτόκιο, το οποίο καθορίζεται για περίοδο ενός μηνός, δημοσιεύεται από την Ένωση Τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναδημοσιεύεται στην οθόνη του πρακτορείου REUTERS.

Euribor 3 Μηνών: Είναι το επιτόκιο, το οποίο καθορίζεται για περίοδο 3 μηνών, δημοσιεύεται από την Ένωση Τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναδημοσιεύεται στην οθόνη του πρακτορείου REUTERS.

Euribor 6 Μηνών: Είναι το επιτόκιο, το οποίο καθορίζεται για περίοδο 6 μηνών, δημοσιεύεται από την Ένωση Τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναδημοσιεύεται στην οθόνη του πρακτορείου REUTERS.

 Euribor 12 Μηνών: Είναι το επιτόκιο, το οποίο καθορίζεται για περίοδο 12 μηνών, που δημοσιεύεται από την Ένωση Τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναδημοσιεύεται στην οθόνη του πρακτορείου REUTERS.

Ζ

Ζώνη: γενικά θεωρείται ένα τμήμα Δήμου ή Δημοτικού Διαμερίσματος ή Οικισμού το οποίο σύμφωνα με τους πίνακες τιμών, έχει ενιαία τιμή (Τ.Ζ.). Οι ζώνες διακρίνονται σε: α) Κυκλικές Ζώνες : Περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα οικοδομικά τετράγωνα ενός Δήμου ή Δημοτικού Διαμερίσματος και απεικονίζονται στους χάρτες του Υπουργείου Οικονομικών περιμετρικά με συνεχή κόκκινη γραμμή, κατά μήκος των αξόνων των δρόμων. β) Γραμμικές Ζώνες : Αναπτύσσονται κατά μήκος της μίας ή και των δύο πλευρών ενός δρόμου ή ενός τμήματος δρόμου, παράλληλα προς τον άξονα αυτού.

Η

Ημιυπαίθριοι χώροι: Οι ημιυπαίθριοι χώροι είναι δωμάτια κατοικίας άνευ του εξωτερικού τοίχου το οποίο αν θα έκλεινε θα μετατρεπόταν σε κανονικό αλλά παράνομο δωμάτιο. Με το νέο σχέδιο νόμου (2006) οι χώροι αυτοί δεν καταργούνται αλλά περιορίζονται στο 15% του Συντελεστή Δόμησης του οικοπέδου και σε μέγιστες διαστάσεις 3,50m2 X 1,80m2 ώστε να μη αποτελούν βιώσιμα δωμάτια στην περίπτωση όπου “κλειστούν”. Οι περισσότεροι κατασκευαστές πωλούσαν τους χώρους αυτούς ως κανονικά δωμάτια με ελάχιστα μειωμένη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο από ότι τα νόμιμα τετραγωνικά.

1. Η επιφάνεια των ημιυπαίθριων χώρων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το 15% του συντελεστή δόμησης και πρέπει να κατανέμονται αναλογικά ανά όροφο. Οι διαστάσεις τους πρέπει να είναι πλάτους τουλάχιστον 3,50 μέτρων και βάθους μικρότερου ή ίσου των 1,8 μέτρων. 2. Για τους ημιυπαίθριους που μετατρέπονται αυθαίρετα σε κλειστούς χώρους κύριας ή βοηθητικής χρήσης, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί αυθαιρέτων, επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο ίσο με το 30% της αντικειμενικής αξίας του αντίστοιχου κλειστού χώρου. Το πρόστιμο επιβάλλεται με συνοπτικές διαδικασίες από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Πολεοδομίας και αποδίδεται στον ΟΤΑ της περιοχής, εφόσον η καταγγελία έχει γίνει από αυτόν. (Σημειώνεται πως οι ημιυπαίθριοι χώροι όπως και τα μπαλκόνια ενός κτιρίου, εξαιρούνται από τον συντελεστή δόμησης μέχρι ποσοστού 40% επί της συνολικής οικοδομήσιμης επιφάνειας). 3. Σύμφωνα με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό εξαιρείται από τον συντελεστή δόμησης και ο ισόγειος χώρος κάτω από τους ημιυπαίθριους (ή κλειστούς) χώρους, χωρίς ο ίδιος να είναι κλειστός ή ημιυπαίθριος. 4. ότι αφορά τις οικοδομικές άδειες, το νομοσχέδιο προβλέπει πως θα εκδίδονται εντός 40 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του πλήρους φακέλου στις Εφορίες. 5. Οι νέες άδειες θα είναι ακριβότερες από ότι στο παρελθόν, καθώς επιβαρύνονται με ειδική εισφορά ίση με ποσοστό 0,5% έως 1% επί του συμβατικού προϋπολογισμού τους.

Κ

Κάθετη Ιδιοκτησία: Η συμβολαιογραφική πράξη που ορίζεται όταν ένα κτίσμα έχει περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες και δεν έχει γίνει σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας τότε όλοι έχουν δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης όλων των χώρων του ακινήτου και κανένα αποκλειστικό δικαίωμα για κανένα τμήμα το ακινήτου αυτού σε ξεχωριστές ιδιοκτησίες (π.χ. διαμερίσματα) οι οποίες βρίσκονται σε ένα οικόπεδο. Διευκρινίζει τον όροφο της κάθε κατοικίας αλλά και τα επιμέρους διαμερίσματα.

Η έννοια της κάθετης ιδιοκτησίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3741/1929, του ΝΔ. 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα. Με αυτή δημιουργούνται επί ενός οικοπέδου αυτοτελείς, χωριστές και ανεξάρτητες καθ' ύψος (κάθετες)] ιδιοκτησίες, οι οποίες έχουν ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί του ενιαίου οικοπέδου. Πρόκειται για σύσταση χωριστών, ιδιόκτητων ιδιοκτησιών με κάθετη διαίρεση σε ενιαίο, κοινό οικόπεδο.

Κάλυψη: Σε 1.000 τμ. με «κάλυψη» 0,40 μπορούμε να τοποθετήσουμε το κτήριο μόνον μέσα σε (1.000Χ0,40=) 400τμ. επιφάνεια γης εντός του οικοπέδου. Δηλαδή, έστω και εάν μπορούμε λόγω Σ/Δ να κτίσουμε 800τμ., αυτά πρέπει να «πατήσουν» πάνω σε 400τμ. επιφάνεια (και άρα 2 επίπεδα από 400τμ. ή 4 επίπεδα από 200τμ. κλπ, εφόσον βέβαια το επιτρεπόμενο ύψος μας το επιτρέπει).

Κάτοψη: Είναι το γενικό πλάνο ενός κτίσματος αποτυπωμένο πάνω σε χαρτί. Θα μπορούσε κανείς να το περιγράψει ως “αεροφωτογραφία” ενός κτίσματος το οποίου λείπει η σκεπή. Στην κάτοψη αναγράφονται με λεπτομέρεια όλα τα οριζόντια μεγέθη του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα από τοίχο ως τοίχο). Για την λήψη δανείου είναι υποχρεωτική η προσκόμιση του προς την τράπεζα με σφραγίδα υπεύθυνου μηχανικού ή της πολεοδομίας. Αν ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου δεν έχει την κάτοψη του ακινήτου του μπορεί να τη βρει και να τη θεωρήσει στο τοπικό πολεοδομικό γραφείο. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα συναφή έγγραφα (τοπογραφικό, πρόσοψη, άδεια οικοδομής, τροποποιητικές κτλ).

Κοινόχρηστοι Χώροι: είναι οι κάθε είδους δρόμοι, πλατείες, άλση και γενικά οι προοριζόμενοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

Κοινωφελής Χώροι: είναι οι χώροι του οικισμού που, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, προορίζονται για την ανέγερση κατασκευών κοινής ωφέλειας

Κτηματολογικό Γραφείο: Υπηρεσία που αντικαθιστά τα Υποθηκοφυλακεία στις περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κτηματογράφησης. Στις περιοχές στις οποίες η κτηματογράφηση είναι ακόμα σε εξέλιξη λειτουργούν παράλληλα Υποθηκοφυλακείο και Γραφείο Κτηματογράφησης.

Κυμαινόμενη Περίοδος: Κυμαινόμενη Περίοδος είναι η χρονική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο υπολογισμός των δόσεων του δανείου γίνεται βάσει του ισχύοντος τότε κυμαινόμενου επιτοκίου.

Κυμαινόμενο Επιτόκιο: Είναι το επιτόκιο που αποτελείται από ένα δεδομένο Δείκτη Επιτοκίου, ο οποίος μεταβάλλεται, και ένα "περιθώριο", που καθορίζεται από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου. Τo Κυμαινόμενο επιτόκιο μεταβάλλεται ανάλογα με τη διακύμανση του Δείκτη Επιτοκίου.

Πηγές:

http://www.uci.gr/terminology.htm
http://www.insmoney.gr/lexmortgages.htm
http://www.moneyexpert.gr/gr/Χρήμα/mortgages/mortgage-glossary#startpage
http://www.eurobank.gr/online/home/genericPB.aspx?id=854&mid=888〈=gr
http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_mc2_1_05/08/2010_146668
http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_mc2_1_08/08/2010_146668