Το δίλημμα είναι κυρίως αν η διάρκεια του δανείου θα είναι μεταξύ 15, 20, 25, 30, 35 και 40 ετών. Στελέχη τραπεζών σημειώνουν ότι όσο μεγαλύτερης διάρκειας είναι ένα δάνειο τόσο υψηλότεροι είναι οι τόκοι. Ετσι όσο μικρότερη είναι η διάρκεια του δανείου τόσο μικρότερο είναι το κόστος του δανείου, ωστόσο αυτό συνεπάγεται μεγάλη μηνιαία δόση. Για ένα στεγαστικό δάνειο ύψους 100.000 ευρώ με επιτόκιο 5% η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 660 ευρώ αν είναι διάρκειας 20 ετών, στα 537 ευρώ αν είναι διάρκειας 30 ετών και στα 482 ευρώ αν είναι διάρκειας 40 ετών. Mε άλλα λόγια, η διαφορά στη μηνιαία δόση μεταξύ ενός δανείου διάρκειας 20 ετών και διάρκειας 40 ετών είναι 178 ευρώ ή 2.136 ευρώ σε ετήσια βάση. Σημειώνεται ότι ο τρόπος αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων προβλέπει ότι τα πρώτα χρόνια αποπληρώνονται κυρίως οι τόκοι και ελάχιστο μέρος του κεφαλαίου και με την πάροδο των ετών επέρχεται σταδιακή ισορροπία και τελικά τα τελευταία χρόνια πληρώνεται κυρίως κεφάλαιο και καθόλου τόκοι (οι οποίοι έχουν πληρωθεί τα πρώτα χρόνια). Ετσι αν κάποιος λάβει δάνειο διάρκειας 40 ετών και 5 χρόνια αργότερα προχωρήσει στην αποπληρωμή του δανείου, θα διαπιστώσει ότι χρωστάει σχεδόν όλο το ποσό που είχε λάβει καθώς τα 5 χρόνια που πλήρωνε, η δόση αφορούσε κυρίως τόκους! Στελέχη τραπεζών σημειώνουν ότι τα μεγάλης διάρκειας δάνεια απευθύνονται κυρίως σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, κύρια μέριμνα των οποίων είναι η χαμηλή μηνιαία δόση. Σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζουν, αν κάποιος λάβει δάνειο διάρκειας 40 ετών θα πρέπει να επιμείνει στην επιλογή του και να μην προχωρήσει 10 χρόνια μετά στη μεταφορά του δανείου σε μικρότερης διάρκειας.